Povolení provozu výherních hracích přístrojů

Základní informace
Povolení provozu výherních hracích přístrojů (dále VHP)
Kdo je oprávněn v této věci jednat
O povolení VHP je oprávněn jednat statutární orgán právnické osoby, nebo tímto orgánem zplnomocněná jiná osoba.

Podmínky a postup

Provozovatelem VHP může být jen právnická osoba bez zahraniční majetkové účasti se sídlem na území České republiky. Povolení se vydá, jestliže provozování VHP je v souladu s jinými právními předpisy, nenarušuje veřejný pořádek, je zaručeno jejich řádné provozování včetně řádného technického vybavení a bude-li na sociální, zdravotní, sportovní, ekologický, kulturní nebo jinak veřejně prospěšný účel využito části výtěžku.
Zahájení
Podáním žádosti o povolení provozu VHP a předložení originálů dokladů požadovaných dle zákona ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
Na kterém úřadu
Městský úřad Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň
Kde, s kým a kdy 
Městský úřad Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň
Finanční odbor
Úřední dny: pondělí + středa od 8,00 do 17,00 hod.
Správce poplatku: Nina Židlická, tel.: 487 80 50 63
Potřebné doklady a podklady

 • plná moc osoby, která zastupuje provozovatele ve věci vyřízení žádosti,
 • výpis z obchodního rejstříku,
 • výpis z rejstříku trestů jednatelů společnosti ne starší 3 měsíců,
 • smlouva s odpovědnou osobou zodpovídající za zákaz vstupu do herny či provozovny osobám mladších 18 let,
 • potvrzení o složení jistoty ve výši 2 mil. Kč ne starší 24 měsíců,
 • výpis osvědčení EZÚ,
 • potvrzení EZÚ o propojení VHP na kumulovanou výhru,
 • herní plán VHP,
 • návod na hru,
 • návštěvní řád herny,
 • prokázání způsobu nabytí VHP,
 • způsob manipulace s VHP,
 • zajištění odborného servisu.
Formuláře
Individuální žádost, která splňuje podmínky zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách.
Žádost musí obsahovat:
 • Období, na které má být povolení vystaveno
 • Název a výrobní čísla VHP
 • Umístění VHP
 • Jména osob, které jsou odpovědné za provoz VHP
 Poplatky
 • Za vydání povoleník provozování loterie nebo jiné podobné hry ve výši 5.000,- Kč
 • Při změně povolení 3.000,- Kč
Úhrada poplatku se provádí převodem na účet Městského úřadu Mimoň, vedený GE Money Bank a. s., číslo účtu : 19-50126824/0600 nebo hotově v pokladně úřadu v sídle Mimoňské komunální a.s. Mírová 76 . variabilní symbol: 1361.
Lhůty a termíny
V jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na podkladě dokladů předložených účastníkem řízení,rozhodne správní orgán bezodkladně. V ostatních případech, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, je správní orgán povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů. Nemůže-li správní orgán rozhodnout do 30 dnů, popřípadě do 60 dnů, je povinen o tom účastníka řízení s uvedením důvodu uvědomit.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Právní předpis
• Zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
• Vyhláška MF 223/1993 Sb., o hracích přístrojích.
• Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Opravné prostředky 
Proti rozhodnutí správního orgánu má účastník řízení právo se odvolat do 15 dnů po převzetí rozhodnutí ke Krajskému úřadu Libereckého kraje prostřednictvím zdejšího městského úřadu.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
Sankce
V případě nezaplacení správního poplatku není vydáno povolení k provozování VHP.
V případě nedodržení podmínek vydaného povolení je postupováno podle § 43 a § 48 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách.

Komentáře jsou zakázány.