Komunitní plánování a sociální péče

Základní listina Komunitního plánování sociálních služeb Města Mimoň

čl. I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Základní listina Komunitního plánování sociálních služeb Města Mimoň slouží k vymezení principů, hodnot a pravidel, kterými se tento proces řídí .

2. Základní listina je veřejný dokument, ke kterému se závazně hlásí všichni účastníci
komunitního plánování sociálních služeb Města Mimoň.

čl. II.
VYMEZENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Města Mimoň

1. Komunitní plánování je metoda, kterou lze otevřeně a veř ejně plánovat sociální služby ve vymezené oblasti tak, aby odpovídaly potřebám občanů. Je to o tevřený, cyklický proces zjišťování potřeb, zdrojů, plánování, realizace a vyhodnocení efektivity dílčích kroků za účelem zajištění dostupnosti sociálních služeb ve vymezené oblasti.

2. Sociálními službami rozumíme činnosti nebo soubor činností, zajišťujících pomoc a podporu lidem za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. Rozsah a forma pomoci a podpory musí zachovávat lidskou důstojnost, musí působit na lidi aktivně a motivovat je k činnostem, které neprodlužují nebo nezhoršují jejich nepříznivou sociální situaci.

3. Komunitní plánování sociálních služeb (dále jen KPSS) probíhá na území Města Mimoň .
4. Účastníky procesu KPSS se mohou stát všichni, kdo se dobrovolně hlásí k principům KPSS a aktivně se podílí na jeho realizaci. Jsou to zástupci uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb.

čl. III.
PRINCIPY A HODNOTY KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Města Mimoň

1. PRINCIP ROVNOSTI
Základem pro komunitní plánování sociálních služeb (dále jen „komunitní plán“) je právo
starat se o věci veřejné a společné. Nikdo nesmí být vylučován a diskriminován. Každý má
právo se vyjádřit a každý má právo mluvit.

2. PRINCIP POSÍLENÍ OTEVŘENÉ OB ČANSKÉ SPOLEČNOSTI
Komunitní plánování propojuje aktivitu a potřeby občanů s rozhodováním samosprávy.
Cílem komunikace veřejnosti je zajistit průhlednost, zřetelnost a efektivitu aktivit a získání
důvěry.

3. PRINCIP TRIÁDY
Komunitní plánování sociálních služeb je procesem aktivní spolupráce minimálně tří stran:
uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb.

4. PRINCIP DOHODY
Komunitní plán je dohodou (smlouvou) tří stran tj. uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů
sociálních služeb o záměrech a cílech, ale také o způsobu a postupech realizace
odsouhlasených aktivit v procesu zajišťování dostupnosti sociálních služeb na vymezeném
území. Svobodný a informovaný souhlas musí být výsledkem svobodné rozpravy a
demokratické spolupráce. Přednost při fo rmulaci cílů a opatření k zajištění dostupnosti
sociálních služeb má souhlasné rozhodnutí.

5. PRINCIP „VŠE JE VEŘEJNÉ“
Komunitní plánování se zabývá věcmi veřejnými. Informace o dění v komunitním plánování
jsou veřejně dostupné a jednání jsou otevřená. In formace o průběhu a výstupech plánování
jsou veřejnosti aktivně předávány.

6. PRINCIP SKUTEČNÝCH POTŘEB
Výstupy komunitního plánu jsou postaveny na aktivním zjišťování skutečných potřeb
uživatelů sociálních služeb v regionu.

7. PRINCIP „BEZ UŽIVATELŮ NENÍ KOMUNITNÍ PLÁN“
Legitimitu sociálním službám dávají přání a potřeby jejich uživatelů. Uživatelům je nutné
vytvářet podmínky, aby mohli vyslovovat své přání a potřeby a tam, kde je to možné, je i
sami zkoumat. Pozitivní diskriminace při zapojování uživa telů je v procesu plánování
sociálních služeb užitečná.Cílem pro uživatele je: „ Už nikdy o nás bez nás“. Organizace a
procesy v plánování musí zajistit všem účastníkům rovnost postavení hlasu v průběhu všech
jednání.

8. PRINCIP DOSAŽITELNOSTI ŘEŠENÍ
Komunitní plánování je zaměřeno na takovou šíři v oblasti sociálních služeb, která je úměrná
a přiměřená místnímu společenství, jeho podmínkám, přání m lidí a dostupným lidským i
materiálovým zdrojům.

9. PRINCIP CYKLICKÉHO OPAKOVÁNÍ
Komunitní plánování tvoří spirálu, v níž se fáze, témata a mnohé problémy cyklicky opakují a
je nutné se jimi znovu zabývat a vyhodnocovat je na nové úrovni.

10. PRINCIP KOMPETENCE ÚČASTNÍKŮ
V řízení plánování sociálních služeb Města Mimoň jsou jasně vymezeny kompetence a
odpovědnosti jeho účastníků. Účastníci jednají a rozhodují v souladu s Jednacím řádem a mají
vymezeny kompetence a odpovědnosti v rámci Organizační struktury.

11. PRINCIP PŘÍMÉ ÚMĚRY
Kvalitně probíhající proces plánování je pro veřejnost stejně přínosný jako výs tup plánování
– vlastní plán. Kvalita výstupů plánování je přímo úměrná kvalitě jeho průběhu.

čl. IV.
CÍLE KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Města Mimoň

1. Vytvořit fungující kvalitní a efektivní systém sociálních služeb, který bude dostupný uživatelům a bude pružně reagovat na změny jejich potřeb.

2. Umožnit občanům podílet se na rozvoji sociálních služeb.

3. Zajistit efektivní plánování sociálních služeb s využitím dostupných zdrojů a vytvořit podmínky pro transparentní financování poskytovatelů so ciálních služeb s cílem co nejlépe využívat dostupné zdroje.

4. Popisem postupů vedoucích k naplnění tohoto cíle je Komunitní plán sociálních služeb Města Mimoň na období 2008 – 2010.

čl. V.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Účastník KPSS může být vyřazen z procesu KPSS na základě nedodržení principů KPSS, porušování zákonů ČR, zejména zákona o sociálních službách a dalších
souvisejících norem.

2. Návrh změn Základní listiny KPSS včetně odůvodnění, může podat kterýkoliv účastník KPSS. Změny schválené řídící pracovní skupinou, musí být zveřejněny v písemné formě.

3. Nedílnou součástí Základní listiny KPSS Města Mimoň je Organizační struktura KPSS a Jednací řád řídící pracovní skupiny.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KPSS
Města Mimoň

čl. I

V rámci procesů Komunitního plán ování sociálních služeb je vytvořena tato organizační struktura:

kpss

čl. II
KOMPETENCE A ODPOVĚDNOSTI ÚČASTNÍKŮ

1. ZASTUPITELSTVO MĚSTA MIMOŇ
Zastupitelstvo Města Mimoň schvaluje Střednědobý plán rozvoje sociálních s lužeb Města Mimoně.

2.RADA MĚSTA MIMONĚBere na vědomí Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Města Mimoň. Bere na vědomí Základní listin u komunitního plánování sociálních služeb Města Mimoň.

3. ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH S LUŽEB MĚSTA MIMOŇ METODOU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ (dále jen „ŘPS“)

3.1 ČLENOVÉ
ŘPS pracovní skupinu tvoří vedoucí pracovních skupin, koordinátor KPSS, zástupci
uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb , specialisté na danou problematiku
sociálních služeb. Řídící pracovní skupina má nejméně 7 členů.
Řídící pracovní skupinu zastupuje navenek koordinátor.
Členství v řídící pracovní skupině je dobrovolné, vzniká na návrh člena a musí být schváleno
nadpoloviční většinou členů řídící skupiny.
Členství v řídící pracovní skupině končí:
– odstoupením člena,
– v případě opakované neomluvené nepřítomnosti (3x) na jednání ŘPS KPSS

3.2 KOMPETENCE A ODPOVĚDNOSTI ŘPS
Řídící pracovní skupina:
– vede a koordinuje a realizuje proces KPSS Města Mimoň (dále jen „KPSS“),
– jmenuje koordinátora a zástupce koordinátora KPSS,
– pro potřeby realizace KPSS ustanovuje pracovní skupiny,
– připomínkuje výstupy jednání předkládaných vedoucími jednotlivých pracovních
skupin,
– projednává a schvaluje výstupy jednotlivých fází KPSS, tj. analytickou, strategickou a
implementační část,
– řídící pracovní skupina předkládá Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Města
Mimoň Zastupitelstvu města ke schválení,
– prostřednictvím koordinátora komunikuj e s Radou a Zastupitelstvem Města Mimoň
– prezentuje aktivity KPSS navenek,
– podílí se na aktivním vyhledávání lidských, materiálových i finančních zdrojů pro
realizaci KPSS,
Členy řídící pracovní skupiny bere na vědomí Rada Města Mimoň .
Způsob svolávání a jednání řídící pracovní skupiny je upraven Jednacím řádem ŘPS. Jednací
řád schvaluje Řídící pracovní skupina.

4. PRACOVNÍ SKUPINY PRO REALIZACI STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA MIMOŇ METODOU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ (dále jen „PS“)
Pro potřeby realizace KPSS ustanovuje ŘPS tyto pracovní skupiny:
Pracovní skupiny pro seniory
Pracovní skupiny pro zdravotně postižené
Pracovní skupiny pro cizince , národnostní a etnické menšiny
Pracovní skupina pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a os oby v nouzi

4.1 ČLENOVÉ PS
Členy pracovní skupiny jsou zástupci uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů sociálních
služeb. Činnost pracovní skupiny vede, řídí a koordinuje vedoucí pracovní skupiny. Členství
je dobrovolné .

4.2. KOMPETENCE A ODPOVĚDNOSTI PS
Pracovní skupina plní zejména tyto úkoly:
– podílí se na realizaci analytických průzkumů potřeb uživatelů a jejich vyhodnocení,
– předkládá návrhy na formulaci dílčích cílů a opatření k jejich realizaci řídící pracovní
skupině,
– podílí se na mapování sítě poskytovatelů sociálních služeb dané cílové skupiny uživatelů
ve vymezené oblasti.
– realizuje a vyhodnocuje plnění jednotlivých schválených cílů a opatření,

5. KOORDINÁTOR PROCESU KPSS – KOMPETENCE A ODPOVĚDNOSTI
Koordinátor procesu KPSS Města Mimoň zodpovídá za průběh realizace KPSS a zajišťuje
zejména tyto činnosti:
– je členem ŘPS,
– ve spolupráci s ostatními členy ŘPS realizuje analytické průzkumy a jejich vyhodnocení,
– ve spolupráci s ostatními členy ŘPS zpracovává Střednědobý plán rozvoje sociálních
služeb metodou komunitního plánování (analytickou, strategickou a implementační
část)
– ve spolupráci s ostatními členy ŘPS zajišťuje program zapojení a informování
veřejnosti,
– vede jednání ŘPS, připravuje materiály pro jednání a zpracovává výstupy z jednání ŘPS,
zajišťuje další metodickou podporu pro jednání pracovních skupin a ŘPS,
– realizuje, připravuje a vede veřejná setkání, zpra covává výstupy z těchto setkání.

čl. III
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Organizační struktura KPSS je nedílnou součástí Základní listi ny KPSS Města Mimoň.

Komunitní plán města Mimoně

Komunitní plán města Mimoně na období 2008 – 2013 je ke stažení zde.

Komentáře jsou zakázány.