Místní poplatek ze psů

Základní informace
Místní poplatky jsou upraveny zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Ustanovení § 1 uvádí taxativní výčet jednotlivých druhů místních poplatků, které mohou být v obci zavedeny. Poplatky se stávají být povinnými až jejich zavedením obecně závaznou vyhláškou. Obec sama určí, jaké poplatky bude vybírat.
Kdo je oprávněn v této věci jednat
Ve věci předmětného poplatku jedná poplatník ( fyzická nebo právnická osoba ) osobně. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Mimoň. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců, nebo v den kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
Na kterém úřadu
Městský úřad Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň
Kde, s kým a kdy
Finanční odbor, Městský úřad Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň
Správce poplatku : Nina Židlická
Úřední hodiny : pondělí + středa 8.00 – 17.00 hod.
Formuláře
Formulář poplatník obdrží v tištěné podobě při osobní návštěvě na finančním odboru, nebo si ho můžete stáhnout na http://mestomimon.cz/mesto-a-urad/formulare/.
Poplatek se hradí hotově v pokladně MěÚ Mimoň nebo bezhotovostním převodem na účet číslo
19-50126824/0600, variabilní symbol je přidělen správcem poplatku při ohlašovací povinnosti.
Právní předpis
– § 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
– Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
– Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Formulář – Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku ze psů
http://mestomimon.cz/upload/2014/01/Ohlašovací-povinnost-k-místnímu-poplatku-ze-psů.pdf
Obecně závazná vyhláška č. 11/2010 – O místním poplatku ze psů

 

Komentáře jsou zakázány.