Formuláře

Správní odbor

Plná moc

Ohlášení ztráty, odcizení, poškození, zničení OP

Žádost o vydání matričního dokladu

Dotazník k uzavření manželství

Čestné prohlášení – majetek
Žádost o poskytnutí informace
Oznámení o shromáždění
Žádost o udělení výjimky z OZV č. 4/2015 (pdf, doc)
Odbor správy majetku
Žádost o prodej nemovitosti (pdf, doc)
Žádost o pronájem pozemku (pdf, doc)
Žádost o pronájem nemovitosti nebo nebytového prostoru (pdf,doc)
Žádost o pronájem sklepního prostoru (pdf,doc)
Pravidla o pronajímání bytů z majetku města Mimoň a MK a.s. dle Směrnice č. 02/2018 (pdf)
Žádost o zřízení věcného břemene na pozemku města (pdf, doc)
Finanční odbor
Formulář – poplatek z ubytovací kapacity (pdf, doc)
Ohlašovací povinnost nahlášení čipu psa (pdf, doc)
Odhlášení povinnosti k místnímu poplatku ze psů (pdf , doc)
Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku ze psů (pdf, doc)
Zábor veřejného prostranství (pdf , doc)
Žádost o pojistné plnění (pdf) Souhlas se zpracováním os. údajů – poškozený (pdf) Souhlas se zpracováním os. údajů – zákonný zástupce (pdf ) Hodnocení bolestného (pdf)
Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí
Ohlášení havárie a žádost o dodatečné povolení zvláštního užíváni místní komunikace (pdf, doc)
Žádost o povolení k uzavírce provozu na místní komunikaci (pdf, doc)
Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace (pdf, doc)
Žádost o připojení sousední nemovitosti k pozemní komunikaci (pdf, doc)
Žádost o koordinované stanovisko nebo koordinované závazné stanovisko MěÚ Mimoň (pdf, doc)
Ohlášení stavby (pdf, doc)
Žádost o stavební povolení (pdf, doc)
Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora (pdf, doc)
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu (pdf, doc)
Žádost o povolení předčasného užívání stavby (pdf, doc)
Oznámení změny v užívání stavby (pdf, doc)
Ohlášení odstranění (pdf, doc)
Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí pro stavby pravomocně povolené před 1.1.2007 (pdf, doc)
Dohoda o úhradě nákladů spojených s pořízením změny Územního plánu Mimoň (pdf, doc)
Návrh na pořízení změny Územního plánu Mimoň (pdf, doc)
Podnět k pořízení regulačního plánu (pdf, doc)
Žádost o vydání regulačního plánu (pdf, doc)
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby (pdf)
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území (pdf)
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území (pdf)
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemku (pdf, doc)
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu (pdf, doc)
Žádost o vydání společného povolení (pdf)
Oznámení záměru (pdf)
Žádanka o provedení vsypu na pohřebišti v Mimoni (pdf, doc)
Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les (pdf, doc)
Žádost o vydání rybářského lístku (pdf, doc)
Společné oznámení záměru (pdf)
Žádost o přidělení č.p.-č.ev. (pdf)
Ohlášení dokončení stavby (pdf)
Odbor kultury
Směrnice na pronájem Domu kultury Ralsko
Žádost o pronájem sálu Domu kultury Ralsko (pdf, doc)
Objednávka výlepu + Ceník výlepu
Žádost o bezplatnou inzerci firmy na webových stránkách města Mimoň

Za tuto kategorii zodpovídají jednotlivé odbory.

Komentáře jsou zakázány.